شروع به کار سایت کنفرانس

 با استعانت از خداوند متعال و با همت اساتید ، پژوهشگران و صاحبنظران کشور، نخستین کنفرانس ملی توسعه اجتماعی الزامات، موانع و راهکار ها شروع به فعالیت نمود.اين کنفرانس  فرصتي براي گردهمايي صاحبنظران، متخصصان وانديشمندان  است. برگزاري اين کنفرانس امكان تبادل نظر و ايجاد ارتباط علمي با دانشگاه ها و مراكز تخصصي کشور و جهان در زمينه مفاهيم مشترك و مرتبط با محورهاي کنفرانس را فراهم می سازد.

بر اين اساس، دبیرخانه کنفرانس با افتخار از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي، تحقيقاتي و صنعتی دعوت مي نماید. با شرکت در برنامه های متنوع اين کنفرانس در اين رويداد مهم بين المللی مشارکت نموده و با ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند.