راهنمای تدوین مقاله

ارسال کنندگان محترم مقالات به همایش توسعه اجتماعی، برای تسریع در بررسی و انتشار به موقع نشریه، به نکات زیر توجه فرمایند:

 • نام و نام خانوادگی نویسنده(گان)، همراه با رتبه علمی، محل اشتغال، نشانی کامل، شماره تلفن، نمابر و نشانی پست الکترونیکی در صفحه جداگانه ای ارسال شود.
 • در تایپ مقاله رسم الخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی (کتاب «دستور خط فارسی» چاپ دوم، 1385) مراعات شود.
 • مقاله در صفحه A4 با Word 2007 یا بالاتر و حداکثر در 22 صفحه با رعایت شرایط زیر تایپ شود و از طریق سایت مجله ارسال شود.
 • فونت متن فارسی مقاله Mitra-13 و عنوان های اصلی Mitra-Bold 14 برجسته و عنوان های فرعی Mitra-Bold 13 باشد.
 • فاصله سطرها به صورت Single، حاشیه از سمت راست 5/4 ، سمت چپ 4 و از بالا 5 و پایین 5/4 سانتی متر باشد.
 • ساختار مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیده فارسی و واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری با تأکید بر راهکار، فهرست منابع و پیوست ها (در صورت نیاز) باشد.
 • چکیده فارسی حداکثر در 300 کلمه و شامل موضوع، طرح مسأله، روش بررسی و نتایج اصلی تحقیق باشد. اندازه فونت چکیده باید 12 باشد.
 • ارجاعات داخل متن بین دو کمانک شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحه خواهد بود. مثال: (علیجانی، 1377: 12). در صورت تعدد نویسنـدگان بعد از نام خانوادگی نویسنده اول، حسب مورد کلمه همکار یا همکاران اضافه می شود، ولی در فهرست منابع نام و نام خانوادگی تمامی نویسندگان نوشته شود.
 • ارجاعات مربوط به منابع غیرفارسی به همان زبان اصلی نوشته شود، مگر این که ترجمه آنها مورد استفاده قرار گرفته باشد.
 • معادل انگلیسی اسامی یا کلمات خارجی در متن مقاله در پانوشت ذکر شود.
 • منابع مورد استفاده در پایان مقاله، براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده و با تفکیک منابع فارسی از منابع خارجی به شرح زیر ذکر شود:
  • کتاب: نام خانوادگی نویسنده(گان)، (سال)، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح، تعداد مجلدات، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر.
  • مقاله از نشریات یا مجلات ادواری: نام¬خانوادگی، نام نویسنده(گان)، (سال) عنوان مقاله، عنوان نشریه یا مجله، شماره، سال، صص.
  • مقاله از مجموعه مقالات همایش ها و کنفرانس ها:نام خانوادگی، نام نویسنده(گان)، (سال)، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی گردآورنده(گان)، عنوان مجموعه مقالات،محل نشر، ناشر.
  • در مورد نشریات الکترونیکی: حتی الامکان مشخصات مذکور برحسب مورد قید و در آخر نشانی سایت اینترنتی اضافه گردد.
  • رسـاله یا پایان نامـه: نام خانـوادگی، نام پـژوهشگر، (سـال)، عنـوان رساله یا پایان نامه، نام دانشکده و دانشگاه مربوطه.
 • عناوین مربوط به جدول ها در بالا و توضیحات مربوط به نقشه ها و نمودارها و اشکال در زیر آن قید شود.
 • متن جداول فاقد خطوط عمودی غیرضروری و با قلم B mitra اندازه 11 و عناوین سطر اول به شکل پرحجم تایپ شود. جداول فارسی الزاما راست چین و جداول انگلیسی به صورت چپ چین تنظیم شوند.
 • اعداد اعشاری داخل متن فارسی و درون جداول با ممیز (به شکل 0/0) قید شوند. در صورتی که جداول و نمودارهای درون متن حاصل یافته های مستقیم پژوهش نیست نام منبع اصلی آن با فونت B mitra و اندازه قلم 10 به شکل پرحجم در زیر جداول، نمودار یا اشکال برگرفته شده به صورت راست چین و دقیقا از کناره راست جدول قید شود.
 • کلیه جداول، اشکال و نمودارهای داخل متن با یک سطر فاصله از انتها و ابتدای متن اصلی قرار گیرد.

نسخه‌هاي ارسالي به دبيرخانه همایش

ارسال اصل مقالات تنها از طریق سامانه ارسال مقالات همایش می باشد. فايل مقاله بايد به گونه‌اي باشد كه در صورت نياز بتوان به راحتي و بدون كار اضافه‌اي آن را باز كرد، پرينت گرفت يا به چاپخانه تحويل داد. دبيرخانه، از بررسي مقالاتي كه مطابق اين دستورالعمل تهيه نشده باشند، معذور است و عواقب ارسال اينگونه مقالات بر عهده نويسنده است. نويسندگان محترم توجه داشته باشند كه كليه مكاتبات مربوط به مقالات صرفا از طريق اعلام در سايت صورت مي گيرد، بنابراين از ارسال مقالات از طريق پست و يا Email خودداري نمايند.

ثبت نام و ارسال و شرکت در همایش ملی توسعه اجتماعی؛ الزامات، موانع و راهکارها به صورت رایگان است.