محور های همایش

محور های اصلی

 • خانواده و زن
 • امنیت و توسعه اجتماعی
 • جمعیت و اقتصاد
 • شهر و روستا
 • سازمان ها مردم نهاد و توسعه اجتماعی
 • آموزش و پرورش و آموزش عالی
 • صدا و سیما و رسانه های نوین
 • سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی
 • الگوهای توسعه اجتماعی جهانی و ایرانی
 • جایگاه توسعه اجتماعی در اسناد بالا دستی
 • ارزیابی تاثیرات اجتماعی طرح های توسعه
 • دین، فرهنگ و توسعه اجتماعی
 • سبک زندگی، نشاط و توسعه اجتماعی
 • بهداشت و سلامت و توسعه اجتماعی
 • نظام سیاستگذاری اجتماعی و توسعه اجتماعی

محور های استانی

 • توسعه اجتماعی و آسیب های اجتماعی در استان آذربایجان شرقی
 • عوامل و موانع توسعه اجتماعی در استان آذربایجان شرقی
 • ارائه الگوی بومی توسعه اجتماعی در استان آذربایجان شرقی
 • جایگاه شاخص های کمی توسعه اجتماعی استان آذربایجان شرقی
 • جایگاه شاخص های کیفی توسعه اجتماعی استان آذربایجان شرقی
 • نقش رویداد 2018 در توسعه اجتماعی