کنفرانس ملی توسعه اجتماعی الزامات، موانع و راهکارها

آدرس

ایران – تبریز – دانشگاه تبریز
دبیر خانه کنفرانس ملی توسعه اجتماعی

تلفن

041-33393243

ایمیل

info@ncsd.ir

تماسبا ما